Naszą ofertę kierujemy do:

Zakładów opieki zdrowotnej
Gabinetów lekarskich
Gabinetów stomatologicznych
Gabinetów weterynaryjnych
Gabinetów kosmetycznych
Laboratoriów analitycznych
Szkolnych gabinetów pielęgniarskich i dentystycznych
Aptek
Wszystkich pozostałych podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady niebezpieczne


Oferujemy:
Własny specjalistyczny transport przystosowany do przewozu ładunków niebezpiecznych
Pełną odpowiedzialność za powierzone materiały niebezpieczne od momentu odbioru aż po utylizację
Specjalistyczne pojemniki i worki na odpady spełniające wszelkie wymagania sanitarne
Prowadzenie pełnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą ustawą dot.odpadów
medycznych
Umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania biznesowe
Terminowość
Profesjonalizm
Konkurencyjne ceny
© MEDIMAR
MEDIMAR Odbiór Odpadów Medycznych
Created with an unregistered version of WebsitePainter
(This text will not be visible anymore once you buy Website Painter)